Skip to content

เพิ่งจะรู้! วิธีเช็กทะเบียนรถว่าใครเป็นเจ้าของ

  • by
วิธีเช็กทะเบียนรถ

ทราบาบหรือไม่ว่าคนทั่วไปก็สามารถ “เช็กทะเบียนรถ” เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ครอบครองรถกับกรมการขนส่งทางบกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง รถบ้านขอนแก่น 

เงื่อนไขการยื่นตรวจสอบทะเบียนรถ

การขอตรวจสอบชื่อและข้อมูลผู้ครอบครองรถ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูลที่ยื่นตรวจสอบ เช่น เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคดีความ แต่หากเป็นกรณีอื่นๆ นายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆ ไป ซึ่งอาจได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล

กรณีเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลทะเบียนรถจากการให้บริการรับเช็กทะเบียนรถ หรือรับสืบทะเบียนรถโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีโทษทั้งจำและปรับ

เอกสารประกอบการยื่นเรื่องเช็กทะเบียนรถ

บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และสำเนาลงลายมือชื่อ
บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของสถานตำรวจที่เกิดเหตุ และสำเนาลงลายมือชื่อ
(กรณีนิติบุคคล) หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับจริง และสำเนาลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามให้ครบถ้วน พร้อมประทับตรานิติบุคคลทุกฉบับ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนามทุกคน
หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ภาพจากกล้องหน้ารถ, เอกสารที่ออกโดยบริษัทประกันภัย ฯลฯ

ขั้นตอนการยื่นเรื่องวิธีเช็กทะเบียนรถ

การดำเนินการยื่นตรวจสอบทะเบียนรถเป็นการดำเนินการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว สามารถยื่นเรื่องได้ที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งที่รถคันนั้นจดทะเบียน โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 ชั่วโมง (ไม่รวมระยะเวลารอ และกรณีระบบหรืออุปกรณ์ขัดข้อง)

รับคำขอ
ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ
พิจารณาคำขอ
อนุมัติคำขอ
ชำระค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จรับเงิน
รับรองสำเนาข้อมูลทะเบียนรถ
จ่ายเรื่อง
ทั้งนี้ ผู้ขอรับบริการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง หรือ Call Center 1584

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X