Skip to content

วิธีโอนรถมือสองมีขั้นตอนอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  • by
โอนรถมือสอง

การโอนรถ หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า การโอนกรรมสิทธิ์รถ หากเป็นการโอนรถป้ายแดงไม่ว่าจะซื้อด้วยเงินสดหรือผ่านไฟแนนซ์ ทางโชว์รูมหรือไฟแนนซ์มักจะเป็นผู้ดำเนินการโอนให้ แต่หากเป็นรถมือสองที่ซื้อต่อมาอีกทอดนั้น ทางผู้ซื้อมักจำเป็นต้องดำเนินการโอนด้วยตัวเอง ซึ่งการโอนรถมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ รถบ้านขอนแก่น 

เอกสารที่ใช้ในการโอนรถมือสอง

  • ใบคู่มือจดทะเบียน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
  • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
  • แบบคำขอโอนและรับโอน พร้อมลงลายมือชื่อผู้โอนและรับโอน
  • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวเอง)

หมายเหตุ: กรณีรับโอนมรดกใช้สำเนาใบมรณบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา

ขั้นตอนการดำเนินการโอนรถ

  • นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่งานตรวจสภาพรถยนต์ (ยกเว้นกรณีโอนปิดบัญชีจากไฟแนนซ์ไปยังผู้เช่าซื้อซึ่งเป็นผู้ครอบครองตามรายการจดทะเบียน)
  • ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียม
  • รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน
  • รับใบเสร็จรับเงิน เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ

ทั้งนี้ การโอนกรรมสิทธิ์รถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันโอน หากเกินกว่านั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

การโอนกรรมสิทธิ์รถสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่ผู้โอนมีที่อยู่ปรากฏในใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X