Skip to content

ทะเบียนรถขาด แจ้งจดทะเบียนรถใหม่ยังไง?

  • by
ทะเบียนรถขาด

ค้างชำระภาษีรถยนต์นานเกิน 3 ปี จนป้ายถูกระงับ อยากกลับมาใช้ใหม่ต้องทำยังไง? รู้หรือไม่… แค่ไปแจ้งจดทะเบียนรถใหม่ก็สามารถใช้งานต่อได้แล้ว รถบ้านขอนแก่น

สำหรับใครที่ปล่อยให้ทะเบียนรถยนต์ขาด เพราะปล่อยค้างชำระภาษีมาเนิ่นนาน และต้องการขอแจ้งจดทะเบียนรถใหม่ ให้เตรียมหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้

1.หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ (ยกเว้นรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน)
2.สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
3.หลักฐานการได้มาของรถ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีของทุกทอดที่มีการซื้อขาย เว้นแต่การจำหน่ายช่วงแรก (จากบริษัทผู้ผลิต) ไม่ต้องใช้
4.หนังสือแจ้งการจำหน่ายจากผู้ผลิต [กรณีเป็นรถนำเข้า ต้องใช้หลักฐานใบรับรองการนำเข้า (แบบ 32) จากกรมศุลกากร, ใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้า, บัญชีแสดงรายการสินค้า (Invoice)]
5.หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
6.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง)
7.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ

เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว ต้องทำยังไงต่อเมื่อทะเบียนรถขาด ?

1.ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน พร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
2.นำรถไปตรวจสภาพที่งานตรวจสภาพรถ
3.ตรวจสอบการบรรจุรถในบัญชี ขส.บ.11
4.ชำระค่าธรรมเนียมและเสียภาษีรถ
5.รับแผ่นป้ายทะเบียนรถ, เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถกลับมาใช้รถและทะเบียนรถได้ตามปกติแล้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X